Emocionalna inteligencija-preduslov za stvaranje dobrih odnosa u timu

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Akreditovano za LEKARE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1171/12
Za slušaoce nosi 6 bodova.