III Simpozijum sestara u patronaži Vojvodine - "Patronaža juče, danas i sutra"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 23 Oktobar, 2015
u KC Beočin Beočin
Broj akreditacije: 153-02-2580/2015-01
Д-1-1382/15 oд 18.08.2015.

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivamo Vas da učestvujete na III Simpozijumu Sekcije sestara u patronaži Vojvodine sa međunarodnim učesnicima, koji će se održati 23.oktobra 2015. godine u Kulturnom centru Beočin, Svetosavska bb, u Beočinu.

Patronažna služba kao deo preventivne zdravstvene zaštite predstavlja sponu između zdravstvene ustanove i korisnika, tj lokalne zajednice. Kao takva, ova služa nije statična u vremenu, nego je u stalnoj evoluciji, prilagođavajući usluge potrebama svojih korisnika.
U cilju promocije zdravlja i zdravih životnih navika želimo da Vam približimo rad naše službe kao i rad patronažnih službi u zemljama okruženja.

Simpozijum je akreditovan
od strane Zdravstvenog saveta
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Odlukom broj 153-02-2580/2015-01
u zbirnoj tabeli D-1-1382/15 od 18.08.2015.

Ovaj Simpozijum nosi za slušaoce 5 bodova,
za predavače 11 bodova
Akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute,biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Stručni sastanak je akreditovan
od strane Zdravstvenog saveta
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Odlukom broj 153-02-2580/2015-01
u zbirnoj tabeli D-1-1385/15 od 18.08.2015.

Ovaj Simpozijum nosi za slušaoce 2 bodova,
za predavače 3 bodova
Akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

PREGLED PROGRAMA RADA :

23.10.2015.petak

09,00 - Prijava učesnika
09,30 - Uvodna reč i popunjavanje ulaznog testa
10,00 - "Retrospektiva patronažne službe u Sloveniji" -
Dipl.med.sestra Aleksandra Jančič,
Zdravstveni dom dr.Adolf Drolca Maribor,R. Slovenija
10,35 - "Matične ćelije-briga o zdravoj budućnosti dece"-
dr Danilka Radusin Pejčić, CORD IPS DOO
11.10 - "Lečenje matičnim ćelijama u ortopediji" -
Doc.dr Dušan Marić, IZZDIO Vojvodine, Novi Sad
11.45 - "Hirurško lečenje ekstremne gojaznosti" -
Prof dr. Radoica Jokić, IZZDIO Vojvodine, Novi Sad
12.20 - Pauza
12.45 - "Pravovremena prevencija dijabetesa - tip 1 i tip 2"-
Dr. Oršolja Tobak, Fakultet zdravstvene neg Segedin ,
R. Mađarska tehničar,viši predavač
13,20 - "Imunizacija" -
Asistent doktor, Mioljub Ristić, IZJZ Vojvodine,Novi Sad
13.55 - "Zdravstevni rad sa roditeljima u prevenciji
zaraznih bolesti"
Spec.strukovna med.sestra,Violeta Popović,
IZJZ Vojvodine,Novi Sad
14.30 - " Aktuelne parazitoze u Srbiji, s naročitim
obzirom na pedijatrijsku populaciju"
redovan profesor,Dušan Lalošević
Medicinskog Fakulteta Novi Sad
15.05 - Koktel
16.05 - "Planirani namerni porođaj u kućnim uslovima" -
Spec.struk.med.sestra Svetlana Vidajić, DZ Novi Sad
16.40 - "Banka humanog mleka" -
Viša ms Biljana Milovanović Ugrica, IZZZDIOV
17.15 - "Lečenje bolesti skolioza kod odraslih" -
Diolomirani kinezi terapeut, Nikola Jevtić, Orto MD
17,50 - Izlazni test
18,00 - Evaluacija Simpozijuma i podela sertifikata
18.15 - stručni sastanak "Osobe sa invaliditetom u
zdravstvenoj ustanovi"
Spec.strukovnamed.sestra,Violeta Popović,
IZJZ Vojvodine,Novi Sad