Poštovane kolege,

Vaše stručne radove za X Kongres SZRV možete predati od 1. marta do najkasnije 1. maja 2020. godine putem sajta SZRV kao usmenu ili poster prezentaciju rada iz svog stručnog iskustava i primere iz prakse u lečenju, zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi pacijenata iz oblasti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Teme za X Kongres SZRV:

Primarna zdravstvena zaštita  

 1. Život posle hospitalizacije 
 2. Zdravstveno vaspitni rad - znanjem do pacijenta 
 3. Sticanje novih saznanja i znacaj edukacije zdravstvenih radnika
 4. Medicinska sestra-tehničar kao oslonac starijoj populaciji - Srbija, zemlja starih ljudi
 5. Razno

Sekundarna zdravstvena zaštita

 1. Timski rad u zbrinjavanju bolesnika 
 2. Komunikacijske vestine medicinske sestre u praksi
 3. Znacaj mentora u slucaju novoprimljene medicinske sestre
 4. Medicinska sestra-tehničar kao oslonac starijoj populaciji - Srbija, zemlja starih ljudi   
 5. Razno

Tercijarna zdravstvena zaštita

 1. Savremeni pristup i inovacije u dijagnostici- znanjem do pacijenta
 2. Savremeno sestrinstvo - inovacije u zdravstvenoj nezi- znanjem do uspeha
 3. Medicinska sestra-tehničar kao oslonac starijoj populaciji - Srbija, zemlja starih ljudi     
 4. Sindrom sagorevanja u profesiji medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  
 5. Razno

Preuzmite detaljno uputstvo za izradu sažetka i stručnog rada ovde